Jdi na obsah Jdi na menu
 


Intervaly

V predchádzajúcich kapitolách sme mali rôzne pojmy, ako základný tón, tercia, kvarta, kvinta, septakord … Aby sme si vysvetlili tieto pojmy musíme sa oboznámiť s intervalmi. Intervaly úzko súvisia aj s akordami, pretože akordy sú zložené z určitých intervalov. Ten, ktorý sa dokonale oboznámi s intervalmi nebude mať problémy so zložením akordov. Interval je výšková vzdialenosť dvoch tónov.

Intervaly delíme na základné a odvodené.
Základné intervaly sú veľké a čisté.

Zväčšením veľkého a čistého intervalu vznikne interval zväčšený .

Zmenšením veľkého intervalu vznikne interval malý.

Zmenšením malého a čistého intervalu vznikne interval zmenšený.

 

C D E F G A H C1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 

Prima je vzdialenosť toho istého tónu: c - c
Sekunda je vzdialenosť prvého a druhého tónu: c - d
Tercia je vzdialenosť prvého a tretieho tónu: c - e
Kvarta je vzdialenosť prvého a štvrtého tónu: c - f
Kvinta je vzdialenosť prvého a piateho tónu: c - g
Sexta je vzdialenosť prvého a šiesteho tónu: c - a
Septima je vzdialenosť prvého a siedmeho tónu: c - h
Oktáva je vzdialenosť prvého a ôsmeho tónu: c - c1

Veľkosť intervalov v durovej a prirodzenej molovej stupnici:

    Durová stupnica Molová stupnica
1. Prima čistá čistá
2. Sekunda veľká veľká
3. Tercia veľká malá
4. Kvarta čistá čistá
5. Kvinta čistá čistá
6. Sexta veľká malá
7. Septima veľká malá
8. Oktáva čistá čistá

Tabuľka na určovanie intervalov medzi tónmi

  Prima Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
Č ZV ZM M V ZV ZM M V ZV ZM Č ZV ZM Č ZV ZM M V ZV ZM M V ZV ZM Č ZV
C C C# Dbb Db D D# Ebb Eb E E# Fb F F# Gb G G# Abb Ab A A# Hbb Hb H H# Cb C C#
D D D# Ebb Eb E E# Fb F F# F## Gb G G# Ab A A# Hbb Hb H H# Cb C C# C## Db D D#
E E E# Fb F F# F## Gb G G# G## Ab A A# Hb H H# Cb C C# C## Db D D# D## Eb E E#
F F F# Gbb Gb G G# Abb Ab A A# Hbb Hb H# Cb C C# Dbb Db D D# Ebb Eb E E# Fb F F#
G G G# Abb Ab A A# Hbb Hb H H# Cb C C# Db D D# Ebb Eb E E# Fb F F# F## Gb G G#
A A A# Hbb Hb H H# Cb C C# C## Db D D# Eb E E# Fb F F# F## Gb G G# G## Ab A A#
H H H# Cb C C# C## Db D D# D## Eb E E# F F# F## Gb G G# G## Ab A A# A## Hb H H#
Vzdialenosť medzi tónmi v intervaloch :

  Interval Tóny v stupnici Tóny Vzdialenosť
1. čistá prima ten istý tón c - c 0
2. malá sekunda 1. - 2. c - des poltón
veľká sekunda 1. - 2. c - d celý tón
zväčšená sekunda 1. - 2. c - dis celý a poltón*
3. malá tercia 1. - 3. c - es celý a poltón*
veľká tercia 1. - 3. c - e dva celé tóny
zväčšená tercia 1. - 3. c - eis dva celé a poltón
4. zmenšená kvarta 1. - 4. c - fes dva celé tóny
čistá kvarta 1. - 4. c - f dva celé a poltón
zväčšená kvarta 1. - 4. c - fis tri celé tóny*
5. zmenšená kvinta 1. - 5. c - ges tri celé tóny*
čistá kvinta 1. - 5. c - g tri celé a poltón
zväčšená kvinta 1. - 5. c - gis štyri celé tóny*
6. zmenšená sexta 1. - 6. c - asas tri celé a poltón
malá sexta 1. - 6. c - as štyri celé tóny*
veľká sexta 1. - 6. c - a štyri celé a poltón
zväčšená sexta 1. - 6. c - ais päť celých tónov*
7. zmenšená septima 1. - 7. c - heses štyri celé a poltón
malá septima 1. - 7. c - hes päť celých*
veľká septima 1. - 7. c - h päť celých tónov a poltón
zväčšená septima 1. - 7. c - his šesť celých tónov
8. zmenšená oktáva 1. - 8. c - ces1 päť celých a poltón
čistá oktáva 1. - 8. c - c1 šesť celých tónov


Pri niektorých intervaloch je hviezdička pre lepšie pochopenie intervalu. Vzdialenosť medzi tónmi je rovnaká, ale ide vždy o iný interval podľa toho, ktorý je to tón v stupnici voči základnému tónu (napr. c - d je vzdialenosť prvého a druhého tónu teda interval c - dis je zväčšená sekunda; c - e je vzdialenosť prvého a tretieho tónu, teda interval c - es je malá tercia - hoci je to tá istá vzdialenosť a tieto intervaly sa hrajú na tých istých pražcoch).